АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2024

Други данни

Координатна система

От 2010 година всички места на телата от Слънчевата система са в небесна междинна координатна система (CIRS), която се дефинира по следния начин:
Геоцентрична координатна система свързана с геоцентричната небесна координатна система (GCRS), чрез зависими от времето ротационни движения на прецесия-нутация. Тя се дефинира, чрез небесен междинен полюс (CIP) и небесна междинна главна точка (CIO) (IAU 2000 Resolution B1.6-1.7), (IAU 2006 Resolution B2). CIRS е близка до координатната система основаваща се на истинския екватор и равноденствие, но главната и точка е в CIO, а не в равноденствената.

Връзката между ректасцензията в Небесна междинна координатна система (CIRS) и тази основана на истинска равноденствена точка и екватор (True) e ъгъла Уравнение на главната точка (EO) α(True) - α(CIRS) = EO от друга страна EO = ERA - GAST откъдето следва, че часовия ъгъл на небесното тяло получен по двете системи ще е идентичен.

При изчисляване на положението на телата от слънчевата система са взети предвид: релативистичните ефекти, планетната и годишна аберация, прецесията (IAU 2006 Resolution B1), нутацията IAU2000b (IAU 2000 Resolution B1.6) и CIO локатора.

За допълнителна информация и подход при избора на координатна система може да се ползва статията на Patrick Wallace "The IAU 2000/06 changes to celestial reference systems".

Местен часови ъгъл

Местния часови ъгъл h се получава от публикуваната ректасцензия α на тялото в небесна междинна координатна система CIRS чрез формулата:
h = ERA - α + L,
където ERA е ъгъл на завъртане на Земята, а L е географската дължина. Във формулата е пренебрегнато само движението на земните полюси.